home
Shepardgolf10

Astronaut Alan Shepard

48" x 60"